Privacybeleid

Juridisch advies

VIDAL CANDIES JURIDISCH ADVIES

De volgende tekst reguleert het gebruik van de website door internetgebruikers. Lees het juridisch advies elke keer dat u de website bezoekt aandachtig door, omdat er te allen tijde mogelijke aanpassingen kunnen zijn. Indien u niet akkoord gaat met hetgeen bepaald, maak dan geen gebruik van de website.

Eigendom

Overeenkomstig de bepalingen van de wet 34/2002 van 11 juli, op diensten van de informatiemaatschappij en elektronisch handelsverkeer, wordt hierbij meegedeeld dat de houder van de website is: VIDAL GOLOSINAS S.A.  Zakenadres: Avda. Gutiérrez Mellado s/n, Tax Id. Postcode A30017438, ingeschreven in het Mercantile Register onder blad MU-3756, Boek 187 Pagina 65.

Doelstelling

Middels deze website bieden we gebruikers toegang tot bepaalde content en informatie, beschikbaar via www.vidal.es of derden; leveranciers van diensten en content. VIDAL GOLOSINAS S.A. behoudt het recht te allen tijde aanpassingen te doen betreffende presentatie, configuratie en locatie van de website, alsook de content, producten en diensten daarin opgenomen. Toegang, navigeren en gebruik van de website www.vidal.es, impliceert aanvaarding van Gebruiker van de huidige Algemene Voorwaarden. In die zin wordt de Gebruiker van de website geacht de persoon te zijn die toegang heeft, navigeert en gebruikt maakt van of deelneemt aan de diensten en activiteiten, kosteloos dan wel tegen betaling, ontwikkeld binnen de website. Het doel van het onderhavige Juridisch Advies is om toegang, navigatie en gebruik van de website te regulariseren, niettegenstaande het feit dat VIDAL GOLOSINAS S.A. bijzondere voorwaarden kan vastleggen bij het gebruik van diensten en/of het uitbesteden van specifieke producten aangeboden aan de Gebruikers via de website.

Toegangsvoorwaarden

De website is vrij toegankelijk en gratis, al is het, voor het gebruik van bepaalde diensten, mogelijk vereist eerdere authenticatie opnieuw uit te voeren door gebruikersnaam en wachtwoord nogmaals in te voeren. Indien het, voor het krijgen van toegang tot bepaalde content of tot bepaalde diensten noodzakelijk is persoonlijke details te verstrekken, zal de Gebruiker waarheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en validiteit garanderen. VIDAL GOLOSINAS S.A. zal een geautomatiseerde verwerking verstrekken tot data welke accordeert met diens aard of voorstel, overeenkomstig de voorschriften en bepalingen vastgesteld onder Privacy beleid.

Intellectueel eigendom/ copyright

VIDAL GOLOSINAS S.A. is de houder van de onderhavige website. Alle rechten met betrekking tot industrieel en intellectueel eigendom op deze website zijn het uitsluitende eigendom van de houder van de website of derde partijen (tenzij anders vermeld) en derhalve zal toegang en gebruik door de gebruiker niet kunnen worden beschouwd, op welke manier ook, als toestemming tot gebruik van licentie of recht op welke eigendommen dan ook.

De gebruikers van deze website zullen content enkel voor privé, persoonlijke of professionele doeleinden kunnen gebruiken. Het is ten strengste verboden deze website of elementen ervan te gebruiken voor commerciële of illegale doeleinden.

Elke vorm van duplicatie, modificatie, distributie of publieke communicatie van deze website of zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van VIDAL GOLOSINAS S.A. met uitzondering van legale autorisatie.

VIDAL GOLOSINAS S.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door het gebruik van derde partijen van content van deze website en zal aangifte doen van alle civiele of criminele acties die hiermee overeenkomen in geval van inbreuk op deze rechten door de gebruiker. Het is noodzakelijke toestemming te geven cookies van de server naar de website te mogen inschakelen.

 VRJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De op de website ingevoerde inhoud is te allen tijde te goeder trouw geformuleerd met de bedoeling de gebruikers van informatie te voorzien, derhalve zal het bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid nemen uit respect voor de integriteit of juistheid van de verspreidde informatie en staat niet garant voor de juistheid of update van daarin verkregen informatie, die mogelijk is aangepast zonder voorafgaande op de hoogte stelling. Noch is het bedrijf aansprakelijk voor alle mogelijke type- en vormfouten, alsmede voor numerieke fouten, welke mogelijk op de website voorkomen.

VIDAL GOLOSINAS S.A. zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor misbruik van de website door gebruikers.

Aansprakelijkheid voor de functionaliteit van de website

VIDAL GOLOSINAS S.A. zal trachten alle problemen veroorzaakt door technische fouten, te minimaliseren en kan overgaan tot tijdelijke schorsing van de diensten en content van de website om onderhoud, verbetering en reparaties te bewerkstelligen zonder dat dit compensatie in welke vorm ook voor de gebruiker impliceert, als consequentie hiervan.

Hierbij wordt gewaarschuwd dat bepaalde informatie hierin opgenomen, gemaakt en verzameld in files of formats mogelijk niet foutloos is en derhalve kan niet worden gegarandeerd dat de dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.

Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de schade dat het kan veroorzaken aan de gebruiker als zijnde een consequentie van het gebruik van de onderhavige website of externe doorverwijzing.

Het bedrijf is niet aansprakelijk in het geval van onderbrekingen of storingen van de diensten, voortkomend uit onvoorziene omstandigheden, overmacht of welke andere oorzaak dan ook buiten invloed van het bedrijf.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van links

Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor links in content van deze website noch voor content daarbuiten waarnaar mogelijk verwezen wordt op deze website.

Deze pagina heeft links naar onze profielen in sociale netwerken.

In het geval dat het bedrijf wordt geconfronteerd met onrechtmatigheid dan wel schade berokkenen aan eigendommen of rechten van derden van de website, ontvankelijk voor schadevergoeding, zal het bedrijf de genoemde link verwijderen of buitenwerking stellen.

Aanwezigheid van andere links binnen de website is alleen ter informatie en vormt geen uitnodiging of aanbeveling voor het uitbesteden van producten of diensten aangeboden in de ontvangende website en onder geen enkele omstandigheid impliceert het steun aan personen of rechtspersonen van dergelijke content of houders van de betreffende website.